O-Bible

 圣 经
   中英对照
   英文钦定译本
   简易英文译本
 + 简体中文和合本
   繁体中文和合本

 圣经学习工具
   圣经查询
   圣经记忆
   每日查经
   幼儿园地

 圣经资源
   下载圣经
   圣经网站
   学习圣经

 
Search

 给我们发电子邮件
1:1  在 耶 路 撒 冷 作 王 , 大 卫 的 儿 子 , 传 道 者 的 言 语 。
1:2  传 道 者 说 , 虚 空 的 虚 空 , 虚 空 的 虚 空 。 凡 事 都 是 虚 空 。
1:3  人 一 切 的 劳 碌 , 就 是 他 在 日 光 之 下 的 劳 碌 , 有 什 么 益 处 呢 ?
1:4  一 代 过 去 , 一 代 又 来 。 地 却 永 远 长 存 。
1:5  日 头 出 来 , 日 头 落 下 , 急 归 所 出 之 地 。
1:6  风 往 南 刮 , 又 向 北 转 , 不 住 地 旋 转 , 而 且 返 回 转 行 原 道 。
1:7  江 河 都 往 海 里 流 , 海 却 不 满 。 江 河 从 何 处 流 , 仍 归 还 何 处 。
1:8  万 事 令 人 厌 烦 。 ( 或 作 万 物 满 有 困 乏 ) 人 不 能 说 尽 。 眼 看 , 看 不 饱 , 耳 听 , 听 不 足 。
1:9  已 有 的 事 , 后 必 再 有 。 已 行 的 事 , 后 必 再 行 。 日 光 之 下 并 无 新 事 。
1:10  岂 有 一 件 事 人 能 指 着 说 , 这 是 新 的 。 哪 知 , 在 我 们 以 前 的 世 代 , 早 已 有 了 。
1:11  已 过 的 世 代 , 无 人 记 念 , 将 来 的 世 代 , 后 来 的 人 也 不 记 念 。
1:12  我 传 道 者 在 耶 路 撒 冷 作 过 以 色 列 的 王 。
1:13  我 专 心 用 智 慧 寻 求 查 究 天 下 所 作 的 一 切 事 , 乃 知 神 叫 世 人 所 经 练 的 , 是 极 重 的 劳 苦 。
1:14  我 见 日 光 之 下 所 作 的 一 切 事 , 都 是 虚 空 , 都 是 捕 风 。
1:15  弯 曲 的 不 能 变 直 , 缺 少 的 不 能 足 数 。
1:16  我 心 里 议 论 , 说 , 我 得 了 大 智 慧 , 胜 过 我 以 前 在 耶 路 撒 冷 的 众 人 。 而 且 我 心 中 多 经 历 智 慧 , 和 知 识 的 事 。
1:17  我 又 专 心 察 明 智 慧 , 狂 妄 , 和 愚 昧 。 乃 知 这 也 是 捕 风 。
1:18  因 为 多 有 智 慧 , 就 多 有 愁 烦 。 加 增 知 识 的 , 就 加 增 忧 伤 。